Privacy & Disclaimer

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Gouden Snede of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Beau Jourdin

Onderneming:        Gouden Snede

Bezoekadres:           Laurierstraat 55

                                      7322 RB Apeldoorn

                                      Nederland

E-mail:                        info@goudensnede.nl

Telefoonnummer:  +31 (0) 6 30131110

KvK-nummer:          88862569

Gouden Snede is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Gouden Snede is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Gouden Snede is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Gouden Snede, waaronder http://www.goudensnede.nl.

Gouden Snede verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Gouden Snede opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Gouden Snede. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Gouden Snede om de overeenkomst uit te voeren.

Gouden Snede gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Gouden Snede altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Gouden Snede worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, paspoort/id(nummer), telefoonnummer en/of e-mailadres; 

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres, bankrekeningnummer;

– voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Gouden Snede altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@goudensnede.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Gouden Snede gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Gouden Snede, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@goudensnede.nl.

Het staat Gouden Snede vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Gouden Snede ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Gouden Snede. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Gouden Snede. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Gouden Snede.

 

Disclaimer

De Goudensnede is opgericht voor educatieve doeleinden en biedt online trainingen en een premium kanaal waarin wij ons werk delen. De eigenaren van de Goudensnede zijn niet geregistreerd als beleggingsadviseurs of makelaars/dealers en geven geen financieel advies. Alle content is voor educatieve doeleinden en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelen. Investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen en raadpleeg altijd een erkend financieel adviseur. De Goudensnede streeft naar correcte en betrouwbare informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie altijd juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Beleggen brengt risico met zich mee en de afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik ervan. De verstrekte informatie bevat geen aanbod van effecten in welke jurisdictie dan ook en is geen aanbeveling van Goudensnede. De (intellectuele) eigendomsrechten van de informatie blijven bij Goudensnede en de inhoud mag alleen voor niet-commerciële privédoeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan de informatie te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder toestemming van Goudensnede. De gebruiker gaat bij kennisneming akkoord met deze voorwaarden.

Het team van de Goudensnede bevestigt dat zij een divers portfolio aan assets bezit en dat alles geschreven of besproken betreffende deze assets mogelijk kan leiden tot belangenverstrengeling. Het team is transparant en onpartijdig en de content is uitsluitend bedoeld voor algemene en educatieve doeleinden.